VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai ...

31/05/2019

Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Chi tiết ...

Công văn số 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy ...

31/05/2019

Công văn số 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Chi tiết ...

Quyết định số 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, ...

31/05/2019

Quyết định số 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Chi tiết ...

Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội ...

31/05/2019

Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Chi tiết ...

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông ...

31/05/2019

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Chi tiết ...

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông ...

31/05/2019

Công văn số 4517/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ : V/v cá chết trên sông La Ngà

Chi tiết ...

Quyết định số 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện ...

31/05/2019

Quyết định số 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Chi tiết ...

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

31/05/2019

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Chi tiết ...

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

31/05/2019

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Chi tiết ...

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịc...

31/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chi tiết ...