VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Quyết định số 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện ...

31/05/2019

Quyết định số 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Chi tiết ...

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

31/05/2019

Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ : Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Chi tiết ...

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

31/05/2019

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Chi tiết ...

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịc...

31/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chi tiết ...

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ...

31/05/2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chi tiết ...

Ra mắt Sổ tay Quy trình thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL

24/05/2019

Ra mắt Sổ tay Quy trình thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL

Chi tiết ...