VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp ...

11/10/2019

Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Chi tiết ...

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ...

11/10/2019

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Chi tiết ...

Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công ...

30/08/2019

Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 3)

Chi tiết ...

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, ...

26/08/2019

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết ...

Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu ...

22/08/2019

Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An

Chi tiết ...

Công văn số 7451/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng

21/08/2019

Công văn số 7451/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng

Chi tiết ...

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực ...

15/08/2019

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Chi tiết ...

Công văn số 6993/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trun...

08/08/2019

Công văn số 6993/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Chi tiết ...

Quyết định số 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ...

05/08/2019

Quyết định số 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết ...

Thông báo số 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc ...

05/08/2019

Thông báo số 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết ...