VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột?

02/12/2016

Chính phủ chuẩn bị ban hành chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) quốc gia giai đoạn 2016-2025 với kinh phí thực hiện gần 2.360 tỉ đồng. Nhìn lại gần 10 năm qua, dù đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển CNHT nhưng đến nay CNHT vẫn “chậm lớn”, kéo theo hệ lụy nhiều ngành sản xuất công nghiệp then chốt phụ thuộc phần lớn vào máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu nhập khẩu.
Chi tiết ...

Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

02/03/2015

Do định chế Cụm liên kết ngành mới xuất hiện ở Việt Nam, cơ chế chính sách và quy chế hoạt động cũng đang trong quá trình xây dựng. Những vấn đề đặt ra hiện nay là Cụm liên kết ngành sẽ vận hành như thế nào? Cơ chế quản trị của nó là gì? Sự tham gia của các doanh nghiệp và nhà nước theo hình thức nào? V.v... những câu hỏi này đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc để hỗ trợ thí điểm thực hiện Cụm liên kết ngành trong thời gian tới.

Chi tiết ...

Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam

21/01/2015

Theo kinh nghiệm của nhiều nước, phát triển các KCN phải phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, phân bố sử dụng đất đai, điềm dân cư, thành phổ, khu đô thị. Phát triển KCN không chỉ nói chung về bố trí địa điểm, vi trí đóng của khu mà còn phải tính tới cả hướng bố trí ngành công nghiệp, sản phẩm sẽ sản xuất , phù hợp với đặc điểm dân cư, khả năng đất đai, tài nguyên, giá cả lao động và yêu câu về môi trường của từng khu vực. 

Chi tiết ...

Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam

04/09/2014

Tại Việt Nam, các vấn đề lý luận cũng như chính sách phát triển ngành CNHT chỉ được bàn thảo nhiều trong khoảng 5 năm gần đây. Trong những năm qua, việc năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp) ít được cải thiện, chính sách nội địa hóa không đạt kết quả như mong muốn, những bất ổn vĩ mô kéo dài và việc chậm trễ thực hiện xây dựng và ban hành các chính sách thúc đẩy CNHT phát triển đã và đang tạo sức ép ngày càng lớn cho việc hoàn thiện, cụ thể hóa và có thể chỉnh đổi khung pháp lý và chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam trong thập niên tới.

Chi tiết ...