VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật ...

10/06/2019

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Chi tiết ...

Quyết định số 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, ...

03/06/2019

Quyết định số 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Chi tiết ...

Quyết định số 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia ...

03/06/2019

Quyết định số 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Chi tiết ...

Công văn số 4301/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP giao

31/05/2019

Công văn số 4301/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP giao

Chi tiết ...

Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai ...

31/05/2019

Quyết định số 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Chi tiết ...

Công văn số 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy ...

31/05/2019

Công văn số 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Chi tiết ...

Quyết định số 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, ...

31/05/2019

Quyết định số 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Chi tiết ...

Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội ...

31/05/2019

Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Chi tiết ...

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông ...

31/05/2019

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Chi tiết ...

Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông ...

31/05/2019

Công văn số 4517/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ : V/v cá chết trên sông La Ngà

Chi tiết ...