VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực ...

15/08/2019

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Chi tiết ...

Công văn số 6993/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trun...

08/08/2019

Công văn số 6993/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung

Chi tiết ...

Quyết định số 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ...

05/08/2019

Quyết định số 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết ...

Thông báo số 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc ...

05/08/2019

Thông báo số 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết ...

Công văn điều hành số 6586/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ : V/v giao đất cho các dự án xây dựng nhà ...

25/07/2019

Công văn điều hành số 6586/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ : V/v giao đất cho các dự án xây dựng nhà ở thương mại

Chi tiết ...

Thông báo số 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội ...

25/07/2019

Thông báo số 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến của ngành Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết ...

Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh ...

24/07/2019

Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình

Chi tiết ...

Công văn số 6519/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể ...

23/07/2019

Công văn số 6519/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018

Chi tiết ...

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền ...

19/07/2019

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chi tiết ...

Công văn số 6433/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ : V/v nghiên cứu chính sách kinh tế của Trung Quố...

19/07/2019

Công văn số 6433/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ : V/v nghiên cứu chính sách kinh tế của Trung Quốc

Chi tiết ...