VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng ...

17/02/2020

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết ...

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển ...

02/01/2020

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết ...

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện ...

02/01/2020

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

 

Chi tiết ...

Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp ...

11/10/2019

Quyết định số 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Chi tiết ...

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ...

11/10/2019

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Chi tiết ...

Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công ...

30/08/2019

Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 3)

Chi tiết ...

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, ...

26/08/2019

Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết ...

Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu ...

22/08/2019

Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An

Chi tiết ...

Công văn số 7451/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng

21/08/2019

Công văn số 7451/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng

Chi tiết ...