VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng đầu năm 201...

04/11/2011

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục giảm do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, sức mua trong nước giảm và thời tiết mưa lũ kéo dài tại một số tỉnh; giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất tuy đã ổn định song đứng ở mức cao nên hiệu quả sản xuất mang lại chưa nhiều;... Vì vậy nên một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ giảm; ngành công nghiệp khai thác giảm mạnh do chậm tiến độ khai thác.

Chi tiết ...