VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2005

06/08/2010

Giá tiêu dùng tháng 7/2005 so với tháng trước tăng 0,4%. Trong 10 phân nhóm hàng hoá và dịch vụ, giá nhóm lương thực thực phẩm và nhóm văn hoá, thể thao giải trí không tăng so với tháng trước, 8 nhóm còn lại đều tăng giá với mức độ khác nhau, trong đó giá nhóm phương tiện đi lại, bưu điện có mức tăng cao nhất (+2%)
Chi tiết ...

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2005

06/08/2010

Kết quả chung: tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được nhiều thành tích, đời sống của nhân dân được nâng cao, những thành tựu về xoá đói giảm nghèo đạt được trong thời gian qua là rất lớn.
Chi tiết ...

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2005

06/08/2010

Kết quả chung: Tốc độ tăng trưởng GDP tháng 9-2005 đạt 8,9%, GDP bình quân 9 tháng đạt mức 8,1%. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao. Các hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhập siêu liên tục giảm. Đầu tư nước ngoài tăng khá, tập trung chủ yếu trong dịch vụ và công nghiệp. Xuất khẩu lao động trong tháng 9 được tăng cường.
Chi tiết ...