VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

5 tháng đầu năm 2024, hơn 75% lượng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam được rót vào 10 địa phương này

27/05/2024

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2024. Trong đó, số vốn đầu tư rót vào 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về FDI chiếm đến 75,2% số vốn đầu tư của cả nước trong 5 tháng.

Chi tiết ...