VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nhóm tin

Đánh giá tình hình Toàn cầu hóa tại Việt Nam qua quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại và gia nhập WTO

27/08/2010 - 230 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: James Riedel, Pham Thu Tra

Nguồn:
VNEP, tháng 8/2010