VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Tác động của việc thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tới việc làm của người nông dân

06/08/2010

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc phát triển các khu công nghiệp là một xu hướng tất yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của cả nước. Các khu công nghiệp thời gian qua đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung như tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách của trung ương và địa phương,v.v. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đó, việc xây dựng các khu công nghiệp cũng nảy sinh các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến đời sống của người nông dân như ô nhiễm môi trường, mất đất nông nghiệp, dẫn đến tình trạng thất nghiệp ở khu vực nông thôn.
Chi tiết ...

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn – đưa nghị quyết vào cuộc sống

06/08/2010

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Châp hành truong ương Đảng Khóa X (tháng 7 năm 2008) đã đề ra những quyết định rất đồng bộ và cơ bản từ quan điểm, mục tiêu, đến nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài này nêu lên một số vấn đề từ thực tiễn cần được quan tâm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến thực sự, đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn lên một bước phát triển mới.
Chi tiết ...