VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Thêm nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư

27/11/2019 - 213 Lượt xem

Phân định lại chức năng, nhiệm vụ của Sở GDCK

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) về mô hình và tổ chức của Sở GDCK Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, mô hình một Sở GDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán là phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Chính phủ, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 2 Sở GDCK hiện nay thành một Sở GDCK duy nhất. Vì vậy để bảo đảm bước đi phù hợp, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến TTCK, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu chỉnh lý toàn bộ các điều của Chương IV của dự thảo Luật, theo đó giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Sở GDCK Việt Nam và việc thành lập công ty con của Sở GDCK Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Điều 46 giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức, phân công thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Sở GDCK Việt Nam và công ty con trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, tiếp thu, chỉnh lý các quy định liên quan tại các điều khoản khác của dự thảo Luật. Trên cơ sở nguyên tắc này, dưới Sở GDCK Việt Nam - Công ty mẹ sẽ tiếp tục duy trì 2 công ty con là 2 Sở GDCK sau khi đã được tổ chức, sắp xếp lại và có thể có công ty con khác để thực hiện các chức năng như phát hành Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết, cung cấp dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ thông tin hoặc thực hiện chức năng khác cho mục đích hỗ trợ, phát triển thị trường.

Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng Chính phủ sẽ có thẩm quyền quyết định việc hình thành mô hình 1 Sở GDCK duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán như ý kiến ĐBQH đã nêu mà không phải sửa đổi Luật.

Thêm quy định bảo vệ NĐT

Về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, giải trình ý kiến đề nghị xem lại tỷ lệ tối thiểu số cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư và việc đặt ra mức sàn cho IPO không phù hợp với nguyên tắc tự do kinh doanh chứng khoán tại Điều 5 dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo quy định này tất cả các trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng (IPO) thành công sẽ luôn bảo đảm đáp ứng được quy định là công ty đại chúng, đồng thời, việc quy định về IPO thành công đối với công ty có mức vốn điều lệ thấp hơn 1.000 tỷ đồng thì tỷ lệ tối thiểu là 15% sẽ đáp ứng được tính đại chúng cao hơn và nhằm hướng tới việc gắn liền hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết cổ phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định tổ chức phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện, làm cơ sở cho UBCKNN xem xét, chấp thuận việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, đồng thời khẳng định cổ phiếu, trái phiếu này phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; khắc phục tình trạng nhiều công ty đại chúng không thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc chào bán.

Về chào bán trái phiếu riêng lẻ Luật Chứng khoán chỉ điều chỉnh phát hành chứng khoán của công ty đại chúng. Về chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng để tránh trường hợp doanh nghiệp có thể lợi dụng phối hợp với một số đối tượng thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, sau đó bán cổ phiếu ra thị trường, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, Luật quy định đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung và tăng chế tài xử phạt với các vi phạm. Trong đó Điều 7 của Luật đã bổ sung các biện pháp mạnh như: cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn; cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về khoản thu trái pháp luật bao gồm cả thu nhập trực tiếp và thu nhập gián tiếp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được từ việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán, Luật giao Bộ Tài chính quy định.

Nguồn: Thời báo Ngân hàng

http://thoibaonganhang.vn/them-nhieu-quy-dinh-bao-ve-nha-dau-tu-95222.html