VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Gần 28 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 chưa được giao

15/11/2019 - 198 Lượt xem

Đến nay, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có gần 28 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 chưa được giao.

Hơn 14.316 tỷ đồng vốn nước ngoài chưa giao

Tổng số kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 được Quốc hội quyết định là 429.300 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng (vốn trái phiếu chính phủ - TPCP 40.000 tỷ đồng), vốn nước ngoài là 60.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 cho các bộ, ngành, địa phương hơn 396.821 tỷ đồng. Trong đó: vốn trong nước là hơn 351.137 tỷ đồng; vốn nước ngoài là hơn 45.683 tỷ đồng.

Số vốn còn lại chưa giao kế hoạch năm 2019 là hơn 27.978 tỷ đồng (không bao gồm 4.500 tỷ đồng tiền đất của Bộ Giao thông vận tải không giao năm 2019). Trong đó: Vốn ngân sách trung ương (NSTW) trong nước còn lại chưa giao hơn 12.840 tỷ đồng; vốn TPCP chưa giao là hơn 821,9 tỷ đồng; vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi) là hơn 14.316 tỷ đồng.

Với số vốn nước ngoài hơn 14.316 tỷ đồng chưa giao, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là do các dự án dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 thuộc diện được điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giữa các bộ, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành và địa phương đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đối với các dự án không có khả năng hấp thụ vốn nước ngoài nhưng không điều chuyển được. Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các bộ, địa phương liên quan.

Sẽ đề nghị xử lý trường hợp chậm giao kế hoạch vốn

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định của Luật Đấu thầu, sau khi được giao vốn, các dự án mới lựa chọn nhà thầu (tư vấn, thiết kế, thi công...), vì vậy, giao kế hoạch vốn chậm ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện dự án. Việc chấp hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ở một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm, cũng là nguyên nhân dẫn đến phải bổ sung, sửa đổi phương án phân bổ vốn nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ giao kế hoạch vốn.

Hiện nay, phương án phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 cũng còn tồn tại như nhiều bộ, ngành và địa phương không đề xuất phân bổ hết kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 đã được Quốc hội quyết định, chiếm 7,6% tổng số vốn NSTW năm 2019.

Phát biểu tại Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, công tác xây dựng kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương hiện chưa sát với khả năng, chưa thực hiện nghiêm kỷ luật đầu tư công phải hoàn thành việc giao kế hoạch cho các chủ đầu tư trước ngày 31/12/2018. Đồng thời, năm 2019,  một số bộ, ngành và địa phương chưa ưu tiên vốn đối ứng, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019, phương án xử lý để giao hết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 còn lại.

Các bộ, ngành, địa phương, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí vốn NSTW năm 2019. Đồng thời, tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư theo đúng quy định. Sau đó, bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm trễ giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2019. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát tiến độ, tình hình giải ngân của từng dự án và báo cáo bộ này để tổng hợp, điều chỉnh theo thẩm quyền.

Việc giao vốn chậm ảnh hưởng tới tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đến hơn nửa năm 2019, các bộ, ngành, địa phương vẫn “loay hoay” giải ngân vốn của năm 2018. Trong khi rất nhiều dự án đang “khát” vốn thì việc vẫn còn gần 28 nghìn tỷ đồng trong kế hoạch chưa được giao là một nghịch lý vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nguồn: Thời báo Tài chính

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-11-09/gan-28-nghin-ty-dong-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2019-chua-duoc-giao-78762.aspx