VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

15/10/2019 - 191 Lượt xem

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTÐ Bắc Bộ. Mục tiêu là Vùng KTTÐ Bắc Bộ phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước; xây dựng Vùng KTTÐ Bắc Bộ trở thành một trong hai vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ðồng thời đẩy mạnh liên kết các ngành, lĩnh vực, huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, tăng cường thu hút đầu tư theo các hình thức đối tác công tư, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông; thực hiện hiệu quả chính sách đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các đô thị để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội...

Nguồn: Báo Nhân dân

https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41877402-thuc-day-tang-truong-va-phat-trien-ben-vung-vung-kinh-te-trong-diem-bac-bo.html