VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Ngân hàng TMCP Nam Á được chấp thuận tăng vốn điều lệ

26/09/2019 - 168 Lượt xem

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.353.494.210.000 đồng lên 3.890.053.280.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của NAB thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị NAB thông qua tại Nghị quyết số 171/2019/NQQT-NHNA ngày 17/4/2019.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Hội đồng quản trị NAB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/3/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của NAB; trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NAB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NAB và cổ đông của NAB chịu trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam.

 

Nguồn: chinhphu.vn