VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2019

14/12/2018 - 858 Lượt xem

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 119/2018-TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019.

Các bộ, cơ quan trung ương khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2019 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu NSĐP năm 2018 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu NSĐP dự toán năm 2018 so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu NSĐP dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% kinh phí NSĐP giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, nguồn cải cách tiền lương năm 2019 còn đến từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Bên cạnh đó, nguồn cải cách tiền lương bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán chi năm 2018 tăng thêm so với dự toán chi năm 2017; 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán chi năm 2019 tăng thêm so với dự toán chi năm 2018...

Thông tư cũng quy định, ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Sau khi cân đối nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của mình để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do trung ương ban hành theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2019 và áp dụng đối với năm ngân sách 2019./.

Nguồn: Thoibaotaichinh