VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Ngành Tài chính: Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ cải cách thủ tục hành chính

13/12/2018 - 459 Lượt xem

Theo tính toán, phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính (TTHC) trong năm 2018 của ngành Tài chính sẽ tiết kiệm được hơn 182 tỷ đồng/năm về chi phí tuân thủ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục có thể cắt giảm được, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

Kho bạc Nhà nước dự kiến cắt giảm chi phí lên tới hơn 172 tỷ đồng

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được Bộ Tài chính xác định là nhiệm vụ thường xuyên, tiên tục. Trong thời gian qua, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong ngành Tài chính đã tạo những chuyển biến tích cực trong việc tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được Bộ Tài chính thực hiện theo nguyên tắc chuẩn hóa, giảm bớt các bước trung gian, tăng tính phối hợp, kế thừa kết quả xử lý của các cơ quan nhà nước trong giải quyết TTHC; đồng thời áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức 3, 4) nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước.

Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ 987 TTHC thuộc lĩnh vực tài chính và ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó cắt giảm 148 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC. Theo tính toán, phương án cắt giảm sẽ tiết kiệm được hơn 182 tỷ đồng/năm về chi phí tuân thủ, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước. Đây là phương pháp tính toán chi phí tuân thủ TTHC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 2/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và căn cứ theo các chi phí thực hiện, giảm hồ sơ, thời gian, tần suất thực hiện...

Cụ thể, lĩnh vực hải quan dự kiến cắt giảm 5 TTHC, đơn giản hóa 9 TTHC (bãi bỏ, đơn giản 37 tiêu chí thành phần của TTHC), dự kiến cắt giảm chi phí là hơn 9,7 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực thuế dự kiến cắt giảm 7 TTHC, đơn giản hóa 2 TTHC (bãi bỏ, đơn giản 3 tiêu chí thành phần của TTHC), dự kiến cắt giảm chi phí là hơn 259 triệu đồng/năm. Kho bạc Nhà nước dự kiến cắt giảm 10 TTHC, đơn giản hóa 22 TTHC (bãi bỏ, đơn giản 21 tiêu chí thành phần của TTHC), dự kiến cắt giảm chi phí là 172 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực chứng khoán dự kiến cắt giảm 36 TTHC, dự kiến cắt giảm chi phí là hơn 4,5 triệu đồng/năm. Lĩnh vực tài chính khác dự kiến cắt giảm 82 TTHC, đơn giản hóa 5 TTHC (bãi bỏ, đơn giản 8 tiêu chí thành phần của TTHC), dự kiến cắt giảm chi phí là hơn 9,1 triệu đồng/năm.

Tiếp tục cải cách đáp ứng yêu cầu hội nhập

Để nhanh chóng thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Quyết định số 2141/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch để soạn thảo, sửa đổi và bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Nỗ lực và kết quả cải cách của Bộ Tài chính được dư luận quan tâm và đánh giá cao. Hiệu quả việc cắt giảm, cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đã được Ngân hàng Thế giới (WB) ghi nhận trong báo cáo về môi trường kinh doanh năm 2017. Theo đó, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ (từ 58 xuống 55 giờ); đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ (từ 62 xuống 56 giờ); chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu giảm 19 USD/lô hàng. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu (với 5,36 triệu tờ khai xuất khẩu) và hơn 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu (với 5,72 triệu tờ khai nhập khẩu). Kết quả này phản ánh nỗ lực cải cách TTHC của các cơ quan thuộc Chính phủ trong lĩnh vực giao lưu hàng hóa qua biên giới…

Trả lời báo chí gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, để tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế, trong đó có đề xuất sửa đổi một số luật như: Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế... Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD; tăng cường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.../.

Nguồn: Thoibaotaichinh