VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Chuyển đổi các Khu công nghiệp hiện hữu sang Khu công nghiệp sinh thái: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

22/12/2018 - 602 Lượt xem

Thực tiễn trên thế giới thời gian qua đã cho thấy sự chuyển đổi về cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề môi trường do sản xuất công nghiệp gây ra. Các nước đã dần chuyển từ cách tiếp cận mang tính bị động, xử lý đầu cuối khi vấn đề môi trường đã xảy ra sang cách tiếp cận mang tính chủ động, xử lý vấn đề môi trường ngay khi trong quá trình sản xuất thông qua tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất công nghiệp mang tính cộng sinh, tuần hoàn, trong đó đầu ra, chất thải của doanh nghiệp này được sử dụng làm đầu vào của doanh nghiệp khác, giảm thiểu những tác động đối với môi trường của chất thải. Đây chính là tiền đề cho việc hình thành và phát triển các KCN sinh thái trên thế giới, trong đó quan hệ giữa các chủ thể trong KCN mang tính cộng sinh cao, mô phỏng sự vận hành của hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu tiến đến triệt tiêu chất thải, rác thải, và các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Với số lượng lớn KCN tại Việt Nam, việc áp dụng cách tiếp cận KCN sinh thái, chuyển đổi và xây dựng mới các KCN sinh thái là hết sức cần thiết. Việc thúc đẩy phát triển KCN sinh thái sẽ không chỉ manglại lợi ích kinh tế và xã hội tại các doanh nghiệp trong các KCN sinh thái, mà còn mang lại lợi ích cho cả người lao động và cộng đồng bên ngoài hàng rào KCN thông qua việc giảm thiểu chất thải và tác động đến môi trường. Thông qua hợp tác, cộng đồng KCN sinh thái sẽ cùng tạo ra những lợi ích có thể lớn hơn nhiều tổng thể lợi ích có thể thu được từ từng doanh nghiệp khi cố gắng tối ưu hóa vận hành của mình một cách đơn lẻ.

Tác giả: ThS. Trần Trung Hiếu  - Phó Trưởng ban Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Từ khoá: Khu công nghiệpkhu công nghiệp hiện hữu, khu công nghiệp sinh thái, Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 6/2018