VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí đầu vào nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới

21/12/2018 - 616 Lượt xem

Phát triển nông nghiệp, nông thôn có ảnh hưởng quyết định đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với nhịp độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 4,06%/năm trong 30 năm đổi mới (1986-2016), nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã tạo nền tảng bảo đảm cân bằng trong phát triển kinh tế xã hội cả nước. Sau khủng hoảng tài chính cuối thập niên 2010, thời kỳ2011-2015 sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,13%/năm. Nhờ chất lượng được cải thiện, giá trị gia tăng liên tục tăng cao; ngành nông nghiệp đã có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Tiềm năng và lợi thế nông sản hàng hóa được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, chất lượng, tính bền vững tăng trưởng và phương thức phát triển còn nhiều giới hạn. Thực trạng tỷ suất lợi nhuận thấp, thiếu việc làm đối với lao động nông thôn, an toàn thực phẩm không đảm bảo và những hạn chế quản lý, đổi mới sáng tạo đã bộc lộ rõ qua chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Từ khát vọng hướng tới một đất nước thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ; nông nghiệp Việt Nam cần trở thành nguồn sinh kế, mang lại từ  25% đến 30% tổng số việc làm trong nền kinh tế. Mục tiêu phát triển đất nước trong tầm nhìn dài hạn đòi hỏi ngành nông nghiệp phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí đầu vào.

Từ khoá: nông nghiệp, chuyển đổi nông nghiệp, tăng trưởng

Bài viết do Chuyên gia Lê Thành Ý thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyendoinntheohuong…