VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp

21/12/2018 - 606 Lượt xem

Bài viết tổng quan tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua và một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay. Đồng thời phân tích những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hoá.

Từ khoá: nông nghiệp, nông thôn, tích tụ ruộng đất.

Bài viết do ThS. Lưu Đức Khải - Ban Chính sách Dịch vụ công, CIEM thực hiện

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Cachinhthuctichtutaptrung…