VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Các loại hình doanh nghiệp

Cổ phần hoá ảnh hưởng tới phúc lợi xã hội của lao động như thế nào? Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

20/12/2018 - 477 Lượt xem

Nghiên cứu này cố gắng làm sáng tỏ vấn đề chính sách này bằng cách đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa cổ phần hóa và phúc lợi xã hội của lao động. Trong phần 2, bài viết trình bày tổng quan cơ chế chính sách xã hội cho lao động tại DNNN. Sau đó, phân tích về cổ phần hóa và tác động tới phúc lợi xã hội của lao động được thể hiện tại phần 3. Phương pháp, thống kê mô tả và thông tin về nguồn dữ liệu sẽ được giới thiệu trong phần 4. Phần 5 thảo luận các phát hiện chính. Cuối cùng, phần 6 tóm tắt kết quả và đưa ra những hàm ý chính sách.

Từ khoá: Cổ phần hoá, phúc lợi xã hội, lao động

Bài viết do ThS. Nguyễn Văn Thịnh - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp, CIEM thực hiện

Nội dung chi tiết xem ở đây: