VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Các loại hình doanh nghiệp

Nâng cao năng suất lao động nhìn từ khía cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

20/12/2018 - 309 Lượt xem

Năng suất lao động (NSLĐ) có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Bài viết phân tích hiện trạng năng suất lao động; vài trò của lao động đối với tăng tươrng GDP và đối với năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách.

Từ khoá: lao động, năng suất lao động, nguồn nhân lực

Bài viết do Chuyên gia Nguyễn Quán thực hiện

Nội dung chi tiết xem tại đây:

NangcaoNSLD