VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ

Giải quyết nợ xấu - Vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

26/12/2013 - 415 Lượt xem

MỤC LỤC

I. Tổng quan lý luận về nợ xấu

1. Các vấn đề lý luận về nợ xấu

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng nợ xấu

2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý nợ xấu

2.1. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn Quốc

2.2. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Trung Quốc

2.3. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Thái Lan

2.4. Bài học cho Việt Nam

II. Thực trạng nợ xấu của Việt Nam

1.  Khái niệm và phân loại nợ xấu ở Việt Nam

2.  Diễn biến nợ xấu của Việt Nam

3.  Nguyên nhân của tình trạng nợ xấu tăng cao tại Việt Nam

4.  Tác động của nợ xấu và quá trình giải quyết nợ xấu đến nền kinh tế Việt Nam

III. Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc giải quyết nợ xấu và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngân hàng

1.  Quan điểm định hướng trong việc giải quyết nợ xấu

2. Một số gợi ý chính sách nhằm xử lý nợ xấu và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

2.1. Về phía chính phủ

2.2. Về phía các NHTM và TCTD

2.3. Giải pháp từ phía các khách hàng vay vốn của TCTD

Summary: Bad debt settlement - critical issues in bank restructuring in Vietnam

Xem chi tiết

Nguồn: FES - Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương