VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2008 và dự báo phát triển kinh tế năm 2009

06/08/2010 - 229 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 01/2009