VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Bộ Tài chính công bố cam kết WTO bằng tiếng Việt

06/08/2010 - 153 Lượt xem

Tại địa chỉ website: www.mof.gov.vn, Bộ Tài chính công bố biểu cam kết, biểu cam kết thuế hàng nông sản và phi lông sản, hiệp định công nghệ thông tin (ITA) với lộ trình và phụ lục.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ công toàn văn các cam kết WTO về thuế quan, dịch vụ và cam kết đa phương trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15/11/2006, và Bộ Thương mại đã công bố cam kết của Việt Nam gia nhập WTO bằng Tiếng Anh.

Bạn đọc có thể tải tài liệu tại đây:

Quý Hiểu

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 14/11/2006