VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất (17/7)

06/08/2010 - 98 Lượt xem

Báo cáo tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: 15 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất đã đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể bằng các kết quả sau.

Hình thành hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất trên cơ sở chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, địa phương và vùng lãnh thổ.

Tính đến cuối năm 2005, đã có 131 khu công nghiệp, khu chế xuất được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập phân bố khắp 47 tỉnh, thành với tổng diện tích đất tự nhiên gần 27.000 ha, trong đó đất công nghiệp có thể cho thuê hơn 18.000 ha.Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã thu hút được một lượng vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Cụ thể đến cuối năm 2005, đã thu hút được 2. 120 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 16,843 tỷ USD và 2.367 dự án trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 113 nghìn tỷ đồng.

Các khu công nghiệp, khu chế xuất có đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đa dạng hoá ngành nghề... góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của cả nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước đã tăng từ 8% (1996) lên 14% (2000) và 17% (2001) lên 28% (2005).

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất từ 1996 đến 2005 ước đạt khoảng 28,5 tỷ USD. Các doanh nghiệp này đã đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước; thời kỳ 2001-2005, tổng giá trị nộp ngân sách đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng 45%/năm và gấp 6 lần thời kỳ 1996-2000.

Các khu công nghiệp, khu chế xuất đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng mới, hiện đại... Đến cuối năm 2005 đã có 131 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trên cả nước, với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1 tỷ USD và 33 nghìn tỷ đồng. Đã có 79 khu công nghiệp, khu chế xuất hoàn thành xây dựng cơ bản với tổng vốn hơn 760 triệu USD và 20.000 tỷ đồng, vốn thực hiện hơn 500 triệu USD và 8.000 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hợp tác sản xuất và góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao dân trí và thực hiện chính sách xã hội.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2005, 1 ha đất công nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất đã vận hành, thu hút được 1,93 triệu USD, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 0,76 triệu USD và xuất khẩu bình quân (2001-2005) 0,33 triệu USD/năm. Hiện nay (tháng 6/2006) đã thu hút khoảng 865.000 lao động trực tiếp và khoảng 1,2-1,5 triệu lao động gián tiếp...

Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian qua cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: chất lượng quy hoạch còn thấp, tổ chức thực hiện quy hoạch chưa triệt để; hiệu quả sử dụng đất chưa cao; chất lượng lao động còn kém (mới có 4-5% lao động có trình độ đại học, trên đại học; 4-5% kỹ thuật viên; 30% công nhân kỹ thuật có qua đào tạo; còn lại hơn 60% là lao động giản đơn); đời sống của người lao động còn nhiều bức xúc; môi trường trong khu công nghiệp, khu chế xuất còn nhiều vấn đề phải quan tâm (mới chỉ có 33 khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng được công trình xử lý nước thải tập trung).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết từ nay đến năm 2015 sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ, thành lập mới có chọn lọc khoảng 23.000-26.000 ha đất khu công nghiệp; phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân trên cả nước trên 60% diện tích; phấn đấu thu hút thêm 6.500-6.800 dự án trong và ngoài nước; với tổng vốn khoảng 36-39 tỷ USD, thực hiện đạt khoảng 50%.

Giai đoạn đến năm 2020 sẽ hoàn thiện cơ bản mạng lưới khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn lãnh thổ, với diện tích 60.000-80.000 ha.Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động của 8 khu kinh tế (khu kinh tế Nghi Sơn, Vũng Sóng, Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Vân Phong và Phú Quốc). Báo cáo đánh giá khu kinh tế là mô hình phù hợp với thông lệ, tập quán quốc tế và có sức cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực như Trung Quốc và Philippines.

Theo ước tính nhu cầu về vốn đề phát triển hạ tầng ngoài các khu chức năng của các khu kinh tế còn khoảng 2.000-3.000 tỉ đồng/khu kinh tế (thời kỳ 2006-2010). Với 8 khu kinh tế đã được thành lập từ nay đến 2010 nhu cầu vốn phát triển hạ tầng ngoài các khu chức năng của các khu kinh tế này ước khoảng 16.000-24. 000 tỷ đồng.

Hướng phát triển các khu kinh tế đến năm 2020 xác định: để nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 8%/năm, phát triển mạnh các vùng lãnh thổ, ven biển với các khu kinh tế lớn gắn với các đô thị làm động lực để hội nhập kinh tế mạnh mẽ với bên ngoài; phấn đấu vùng ven biển và các vùng kinh tế trọng điểm có mức tăng trưởng gấp 1,3-1,4 lần mức tăng trưởng chung của cả nước.

 

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 17/7/2006