VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Thông tư 100/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/11/2005 về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

06/08/2010 - 147 Lượt xem

 

Ngày 17/11/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2005/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Theo đó, tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo...

Trường hợp tổ chức, cá nhân ứng trước kinh phí để thực hiện đền bù, hỗ trợ người có đất bị thu hồi để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách, sau đó mới thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất thì khoản thu sử dụng đất để hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân đã ứng trước phải thực hiện hạch toán thu, chi đầy đủ vào ngân sách nhà nước (ghi thu tiền sử dụng đất tương ứng số vốn đã ứng trước, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản)...

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách các địa phương có khó khăn để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, riêng đối tượng là trưởng thôn, từ năm 2005 về trước ngân sách trung ương đã hỗ trợ 40.000 đồng/người/tháng, nay điều chỉnh mức hỗ trợ là 120.000 đồng...

Điều chỉnh mức chi ngân sách nhà nước khám chữa bệnh miễn phí, từ năm 2006 bố trí kinh phí thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo theo chuẩn nghèo mới với mức 60.000 đồng/người/năm, kinh phí khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mức 90.000 đồng/em/năm...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo