VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Nghị định 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ

06/08/2010 - 112 Lượt xem

 

Ngày 21/11/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Chính phủ quy định: cụm từ doanh nghiệp nhà nước nay được sửa đổi thành công ty nhà nước…

Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm: kiểm kê, xác định, phân loại số lượng tài sản hiện có, đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản đi thuê, cho thuê, giữ hộ, ký gửi, chiếm dụng, Đối chiếu và phân loại công nợ, lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, phân tích rõ các khoản nợ, Lập phương án sắp xếp số lao động hiện có…

Bổ sung thêm quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá sản.

Công ty lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư 2 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ đan xen nhau nhưng không khắc phục được… thì thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm…

Nghị đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.