VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thị trường phát triển

13/02/2020 - 169 Lượt xem

Tăng cung và cải thiện chất lượng nguồn cung

Về thị trường cổ phiếu, UBCKNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi cổ phần hóa.

UBCKNN sẽ nghiên cứu đề xuất nền tảng giao dịch cổ phần của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu triển khai số hóa các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán, áp dụng các công nghệ tài chính mới (Fintech); chuẩn hóa hoạt động mở tài khoản trực tuyến (e-contract); xác thực khách hàng trực tuyến (e-KYC).
Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ phối hợp xây dựng, ban hành Đề án thí điểm mô hình huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding).

Ngoài ra, UBCKNN sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty. Nghiên cứu, tham gia xây dựng, triển khai Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì.

Về thị trường trái phiếu, UBCKNN cho biết sẽ hoàn thiện khuôn khổ quy phạm pháp luật tại "Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".

Nghiên cứu, xây dựng đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, thiết lập đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường tài chính; nghiên cứu khả năng phát hành các sản phẩm trái phiếu mới theo lộ trình phù hợp; trái phiếu có gốc, lãi được giao dịch tách biệt, trái phiếu gắn với chỉ số lạm phát..

Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ phối hợp nghiên cứu phương án giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; phối hợp triển khai phát hành trái phiếu xanh để huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xanh và bền vững vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường trái phiếu.

Đồng thời, UBCKNN sẽ đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ, thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện các doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng.

Đáng chú ý, UBCKNN sẽ phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tài chính của Bộ Tài chính khuyến khích các tổ chức định mức tín nhiệm có uy tín tham gia thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, tiến tới yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu phải được định mức tín nhiệm.

Về thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS), UBCKNN sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam để đưa các sản phẩm CKPS mới vào giao dịch theo lộ trình triển khai các sản phẩm trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2019 - 2020 đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, sẽ xây dựng và bổ sung văn bản pháp quy cho các sản phẩm phái sinh mới như Hợp đồng quyền chọn và Hợp đồng tương lai trên cổ phiếu đơn lẻ.

Phát triển, nâng cao năng lực cho các tổ chức trung gian thị trường

Trong năm 2020, UBCKNN sẽ yêu cầu toàn bộ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại; giám sát việc triển khai phương án của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Thực hiện giám sát dựa vào rủi ro trên cơ sở hoàn thiện hệ thống phân loại, đánh giá rủi ro và cảnh báo sớm đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; thực hiện phân loại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để quản lý, giám sát.

Hơn nữa, UBCKNN sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp lý, kiểm soát vấn đề quản lý tách bạch tài sản của nhà đầu tư ủy thác, kiểm tra chỉ tiêu an toàn tài chính, đưa các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng điều kiện vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt. Thực hiện đánh giá, phân loại lại nợ phải thu và các loại tài sản chính của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tài trợ không chính thức cho giao dịch chứng khoán trên thị trường. Xử lý nghiêm các công ty chứng khoán vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ hoặc tham gia hỗ trợ các hoạt động tài trợ không chính thức cho giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện giải pháp cơ cấu lại theo từng nhóm công ty hoạt động lành mạnh, nhóm công ty hoạt động bình thường, nhóm công ty hoạt động kém và nhóm công ty không còn khả năng phục hồi.

Ngoài ra, UBCKNN sẽ nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán thông qua việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Đáng chú ý, UBCKNN sẽ nghiên cứu bổ sung các quy định để quản lý danh mục tự động (AI asset management), tư vấn tự động (robot-advisory) vào Thông tư hướng dẫn hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Theo UBKCNN, một nhiêm vụ trọng tâm nữa trong năm 2020 là nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đó, UBCKNN sẽ triển khai và hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2020; thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi cổ phần hóa.

Trong năm 2020, UBCKNN sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. (ẢNH: TRẦN PHƯƠNG)

Hơn nữa, UBCKNN sẽ đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN và hai Sở Giao dịch Chứng khoán trong giám sát, phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm trên thị trường để kịp thời tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phối hợp xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán (TTCK); phối hợp với cơ quan quản lý khác trong giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường.

Đáng chú ý, UBCKNN sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng báo cáo tài chính và hoạt động kiểm toán của các đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên; phối hợp chặt chẽ với Hội Kiểm toán viên hành nghề trong đào tạo, đánh giá chất lượng báo cáo tài chính, việc giám sát và xử lý vi phạm đối với công ty kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề.

Tăng cường đào tạo, tuyên truyền về quản trị công ty, chương trình đánh giá xếp loại quản trị công ty hàng năm cho các công ty niêm yết; xác định rõ trách nhiệm và nâng cao vai trò của các Sở GDCK trong việc giám sát tình hình công bố thông tin, thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Ngoài ra, UBCKNN sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động trên TTCK, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tăng vốn ảo và sử dụng vốn sai mục đích.

Bổ sung các tiêu chí về quản trị công ty, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tỷ lệ lợi nhuận trên quy mô vốn đối với các điều kiện phát hành, niêm yết chứng khoán.

Triển khai các giải pháp nâng hạng

Đề cập đến chuyện nâng hạng thị trường, UBCKNN cho biết, trong năm 2020 sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên (frontier market) lên hạng thị trường mới nổi (emerging market) trên bảng xếp hạng của các tổ chức MSCI và FTSE.

Theo đó, UBCKNN sẽ đẩy mạnh cập nhật thông tin bằng tiếng Anh qua trang thông tin của Ủy ban, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
Đồng thời, khuyến khích các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán .

Ngoài ra, UBCKNN sẽ phối hợp nghiên cứu sửa đổi các quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo hướng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ đầu tư nước ngoài trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; tổ chức đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý với các tổ chức xếp hạng thị trường để có các giải pháp, chính sách phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Nguồn: báo Nhân dân

https://nhandan.com.vn/kinhte/chungkhoan/item/43057702-hoan-thien-khung-phap-ly-thuc-day-thi-truong-phat-trien.html