VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi

30/10/2019 - 151 Lượt xem

Hội thảo khoa học này nhằm triển khai góp ý 6 chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân- cho biết, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tập hợp các nhà khoa học hàng đầu của Nhà trường để nghiên cứu đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nghiên cứu các giải pháp chiến lược cho giai đoạn 10 năm 2021 - 2030 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

“Thông qua Hội thảo, Nhà trường muốn truyền tải các kết quả các nghiên cứu là kết tinh trí tuệ của tập thể sư phạm Nhà trường với mong muốn được đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, xứng đáng với vị thế hàng đầu trong khối các trường ĐH về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế trong việc nghiên cứu các vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng của nền kinh tế và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước”- PGS.TS Phạm Hồng Chương nói.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ XII vẫn còn nguyên giá trị nhưng yêu cầu cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm của Việt Nam, chứ không phải sao chép mô hình, giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị tiếp tục coi trọng vai trò của doanh nghiệp, không chỉ ở chủ trương của Đảng mà còn trong từng chính sách, giải pháp của Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình; có chiến lược về phát triển các đô thị, coi đây là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế,...

Các ý kiến nêu tại hội thảo cũng nêu một số rào cản mà Việt Nam sẽ gặp phải trong thời gian tới, trong đó nổi bật là các nguy cơ về tỷ lệ dân số già hoá diễn ra nhanh chóng, gây sức ép tới hệ thống chăm sóc sức khoẻ và an sinh xã hội cũng như năng lực ban hành quyết sách thích ứng, nâng cao năng lực an sinh xã hội để không xảy ra biến động xã hội.

Tiếp nữa là tầng lớp trung lưu dự báo sẽ tăng mạnh từ 14% dân số hiện nay lên trên 50% dân số vào năm 2035, bên cạnh mặt tích cực là tạo ra thị trường nội địa khổng lồ và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu nhưng rủi ro sẽ là sự bảo đảm chất lượng dịch vụ công gia tăng hơn cũng như yêu cầu cao hơn nữa về khát vọng, trách nhiệm xã hội của tầng lớp này.

viet nam can co con duong di rieng voi giai phap kha thi
Toàn cảnh hội thảo

Đặc biệt trong báo cáo đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, các chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã nêu lên 4 động lực tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam giai đoạn tới. Một là khu vực tư nhân đổi mới, năng động, sáng tạo, thực sự là động lực tăng trưởng số 1 của nền kinh tế. Hai là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn duy trì động lực sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp và phát triển kinh doanh theo phương thức hiện đại và chấp nhận rủi ro. Ba là khoa học công nghệ cao được áp dụng trong các ngành kinh tế, kể cả trong sản xuất, kinh doanh và trong quản lý điều hành phát triển. Bốn là thiết lập  được vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Trong phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới.

Nhắc lại khuyến nghị của một số quốc gia, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam là tập trung phát triển kinh tế để có nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội, Phó Thủ tướng cho biết đặc điểm và trình độ phát triển xã hội của Việt Nam không cho phép thực hiện khuyến nghị này. Do đó, “trong từng chủ trương, chính sách, Đảng, Nhà nước luôn gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia cần làm rõ Việt Nam nên tiếp tục đi theo con đường trở thành một nước công nghiệp hay trở thành một nước phát triển, ở mức độ trung bình cao hay trung bình thấp,...

Để làm tốt điều này, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu rõ 8 mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời gian kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ thêm 2 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội; mối quan hệ giữa mở rộng dân chủ đi liền với kỷ cương xã hội.

“Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế... để góp phần xây dựng và hoàn thiện tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng XIII”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.

Nguồn: báo Công thương

https://congthuong.vn/viet-nam-can-co-con-duong-di-rieng-voi-giai-phap-kha-thi-127227.html