VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Ngành Tài chính tích cực thực hiện phòng, chống tham nhũng

15/07/2019 - 198 Lượt xem

Tổ chức 245 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 

Đánh giá kết quả PCTN, ông Đặng Ngọc Tuyến - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, so với kỳ trước, hiệu lực, hiệu quả PCTN kỳ này của Bộ Tài chính đã có chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Công tác PCTN đã được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt; nhận thức về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được nâng lên. Một trong những kết quả nổi bật trong kết quả PCTN 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính là việc chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tổ chức 245 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, học tập, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN, với hơn 16.463 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. 

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 200 đơn vị. Kết quả kiểm tra đã góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Hầu hết cán bộ, công chức ngành Tài chính nghiêm túc chấp hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 5.689 công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng...

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính. 

Quyết liệt triển khai công tác PCTN

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Đặng Ngọc Tuyến cũng cho rằng, công tác PCTN vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Luật PCTN (sửa đổi) số 36/QH14 ngày 20/11/2018 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Tuy nhiên, các văn dưới luật gồm nghị định, thông tư còn trong quá trình xây dựng. Do đó, những hạn chế của Luật PCTN về cơ bản đến nay chưa được khắc phụ như: việc kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu; chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn chưa rõ ràng còn vướng mắc. Phương thức thanh toán điện tử còn hạn chế, việc sử dụng thanh toán tiền mặt trong xã hội còn phổ biến dẫn đến kiểm soát phòng ngừa tham nhũng còn khó khăn, hạn chế... 

Nhằm nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh PCTN, khắc phục những hạn chế yếu kém và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này, thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ về thực hiện công tác PCTN của Bộ Tài chính đến năm 2020...

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 đến toàn thể các đơn vị trực thuộc. Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; người đứng đầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Đồng thời, Bộ Tài chính tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu PCTN, lãng phí, nhất là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý, sử dụng NSNN, quản lý sử dụng đất đai...

Bộ Tài chính cũng luôn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PCTN; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”...

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành trong hệ thống ngành Tài chính đã thực hiện 25.173 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.574 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 16.247,3 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 3.428 tỷ đồng...

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-07-10/nganh-tai-chinh-tich-cuc-thuc-hien-phong-chong-tham-nhung-73716.aspx