VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

26/07/2019 - 134 Lượt xem

 

     
  THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP    
    

Số liệu tháng 7 năm 2019
  Thành lập mới Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Số DN thành lập mới Số vốn đăng ký Số lao động đăng ký
Đơn vị tính DN tỷ đồng lao động DN DN DN DN
  12.352 139.200 94.925 1.434 2.501   2.690

Số liệu lũy kế năm 2019
  Thành lập mới Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
Số DN thành lập mới Số vốn đăng ký Số lao động đăng ký
Đơn vị tính DN tỷ đồng lao động DN DN DN DN
  79.310 999.395 743.929 9.260 23.118   24.289

 

   Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư