VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại nền kinh tế trong điều kiện CMCN 4.0

25/12/2018 - 275 Lượt xem

Cơ cấu lại nền kinh tế đã và đang là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện mở cửa nền kinh tế ngày càng sâu rộng trong điều kiện CMCN 4.0 (CMCN 4.0) đang cho thấy ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại. Kinh tế tư nhân được đánh giá sẽ là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong những năm tới. Là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế, khoảng 40% GDP, việc đạt được các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng “Cơ cấu lại thực chất ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế tạo; tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Tập trung vào một số ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững gắn kết với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy một số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối toàn cầu.” như  Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020 sẽ phụ thuộc rất lớn vào khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp. Để đạt được yêu cầu đề ra trong mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân có định hướng sẽ là đòi hỏi tất yếu. Do đó, các giải pháp chính sách nhằm cơ cấu lại nền kinh tế cần hướng đến khu vực kinh tế tư nhân.

Tác giả: ThS. Trịnh Đức Chiều - Phó Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

Từ khoá: Kinh tế, kinh tế tư nhân, tái cơ cấu kinh tế, CMCN 4.0

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 18/2018