VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Tiếp cận dịch vụ khuyến nông ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra

17/02/2017 - 130 Lượt xem

Xem nội dung chi tiết Tại đây

 
Nguồn: Cổng thông tin kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN