VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Thực trạng đóng góp của lao động, vốn con người và khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam

17/02/2017 - 167 Lượt xem

Xem nội dung chi tiết Tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN