VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

02/03/2015 - 121 Lượt xem

NỘI DUNG

1. Bối cảnh

2. Cơ cấu đầu tư giai đoạn 2005-2013

2.1 Cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế

3.  Những hạn chế nổi cộm trong cơ cấu, chính sách đầu tư

3.1. Cơ cấu đầu tư hiện tại còn bất hợp lí, tỉ trọng đầu tư nhà nước còn cao trong tổng đầu tư xã hội

3.2. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn nhiều bất cập, kém hiệu quả

3.3. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

3.4. Bố trí đầu tư còn dàn trải, phân tán

3.5.  Lãng phí, thất thoát trong đầu tư còn lớn

4. Một số đề xuất giải pháp

4.1. Nhóm giải pháp về điều chỉnh cơ cấu đầu tư

4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường kỷ luật thực thi quy hoạch, đảm bảo gắn kết chiến lược với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

4.3. Nhóm giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin, đánh giá và kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương