VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

Tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm hội nhập và những thách thức đối với Việt Nam

02/03/2015 - 86 Lượt xem

NỘI DUNG

1.   Bối cảnh

2.   Kết quả thực hiện Tầm nhìn 2020 hướng đến hình thành AEC

3.   Quá trình hình thành AEC vào 2015: Thực trạng và thách thức

4.   Việt Nam và quá trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN

4.1. Cơ hội phát triển thông qua hội nhập ASEAN/AEC

4.2.  Những khó khăn/thách thức khi tham gia AEC

5. Một số kết luận

Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015