VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới

02/03/2015 - 130 Lượt xem

NỘI DUNG

1. Bối cảnh mới

1.1 .Quốc tế

1.2. Trong nước

2. Cơ hội và thách thức đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong bối cảnh mới..

2.1. Cơ hội

2.2. Thách thức

3. Quan điểm, mục tiêu và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

3.1. Một số quan điểm cụ thể thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đến năm 2020

3.2.1. Mục tiêu tổng quát

3.2.2. Một số mục tiêu cụ thể

3.3. Định hướng phát triển các chuyên ngành, ngành sản phẩm nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

3.3.2. Phát triển, chuyển dịch chuyên ngành lâm nghiệp

3.3.3. Phát triển, chuyển dịch chuyên ngành thủy sản

3.4. Phát triển hoạt động công nghiệp, thương mại nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành NN

3.4.1. Phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại vật tư nông nghiệp

3.4.2. Phát triển công nghiệp cơ khí, thiết bị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

3.4.3. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4. Một số kiến nghị giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.1.1. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành nông nghiệp

4.1.2. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành lâm nghiệp

4.1.3. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành thủy sản

4.2. Giải pháp thu hút đầu tư tư nhân tham gia vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả

4.5.1. Hoàn thiện chính sách tác động trực tiếp đến người sản xuất nông nhằm tạo động lực thúc đẩy tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.5.2. Hoàn thiện các chính sách tác động gián tiếp, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các chủ thể trong nông nghiệp tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015.