VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua

02/03/2015 - 542 Lượt xem

NỘI DUNG

1. Một số vấn đề chung về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1. Một số khái niệm liên quan

1.1.1. Ngành nông nghiệp và cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1.2. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

1.1.3. Khái niệm “Tái cơ cấu” ngành nông nghiệp

1.2. Sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch (tái) cơ cấu ngành nông nghiệp

2. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam 10 năm qua

2.1. Tăng trưởng ngành nông nghiệp

2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá trị sản xuất

2.2.1. Chuyển dịch giữa 3 nhóm chuyên ngành:nông nghiệp thuần, lâm nghiệp, thủy sản

2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành nông nghiệp thuần (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ)

2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành lâm nghiệp

2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ chuyên ngành thủy sản

2.3. Thay đổi trong thương mại ngành nông nghiệp

2.3.1. Xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp

2.3.2. Tỷ trọng GDP so với GTSX của các chuyên ngành nông, lâm, thủy sản

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp

2.4.1. Nhân tố nguồn lực tự nhiên

2.4.2. Ảnh hưởng của nhân tố chính sách

2.4.3. Nhân tố phát triển doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong ngành nông nghiệp

2.4.3. Nhân tố lao động nông nghiệp

2.4.5. Tín dụng nông nghiệp

2.4.6. Nhân tố hợp tác công-tư (PPP) trong nông nghiệp

2.4.7. Nhân tố năng lực cạnh tranh sản phẩm nông sản

2.5. Những hạn chế và nguyên nhân của cơ cấu ngành nông nghiệp VN hiện nay

2.5.1. Về hạn chế

2.5.2. Nguyên nhân của hạn chế


Xem chi tiết

Nguồn:
Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015.