VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ

Kinh nghiệm Hàn Quốc trong duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiền tệ

02/03/2015 - 168 Lượt xem

NỘI DUNG

Lời mở đầu

1. Tổng quan quá trình cải cách, phát triển của Hàn Quốc

2. Ổn định tài chính Hàn Quốc trong bối cảnh bất ổn, khủng hoảng tài chính khu vực và toàn cầu

2.1 Tổng quan về ổn định tài chính của Hàn Quốc

2.2 Hàn Quốc dưới tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á và toàn cầu

3. Kết luận và một số bài học rút ra

Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015.