VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế

26/02/2015 - 146 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Phạm Đức Trung

Phó Trưởng ban, Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Nguồn: Tạp chí Tài chính