VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam

04/09/2014 - 119 Lượt xem

Mục lục

1.     Đặt vấn đề

2.Cơ sở lý luận cơ bản và khung khổ phân tích

3. Đánh giá thành tựu chính trong đổi mới hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian qua

3.1 Thành tựu phát triển TTTC

3.2 Thành tựu đổi mới hệ thống giám sát TTTC

4. Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính Việt Nam

4.1 Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính nói chung

4.2 Bất cập, yếu kém của giám sát từng thị trường cấu thành

4.2.1 Thị trường tín dụng ngân hàng

4.2.2 Thị trường chứng khoán

5. Một số định hướng tái cơ cấu hệ thống giám sát tài chính Việt Nam trong thời gian tới

 

Xem chi tiết

 

Tác giả: TS. Lê Xuân Sang

Nguồn: Tạp chí Quản lý Kinh tế SỐ 56(THÁNG 9+10/2013)