VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới

29/08/2014 - 218 Lượt xem

MỤC LỤC

1.     Nông nghiệp và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2.     Nông nghiệp đóng góp vào phát triển

3.     Tính không đồng nhất giữa các vùng nông thôn

4.     Nông nghiệp có vị trí quan trọng trong  giảm nghèo

5.     Nông nghiệp đóng vai trò dẫn đầu trong tăng trưởng chung tại các nước nông nghiệp

6.     Nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới nhưng cũng có không ít những thách thức mới

7.     Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong các nước chuyển đổi

8.     Thu nhập của hộ nông nghiệp tại các nước nông nghiệp

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương