VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế nông thôn Việt Nam

07/08/2014 - 163 Lượt xem

MỤC LỤC

1.1. Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới

1.1.1. Nông nghiệp và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1.1.2.  Nông nghiệp đóng góp vào phát triển

1.1.3.  Tính không đồng nhất giữa các vùng nông thôn

1.1.4.  Nông nghiệp có vị trí quan trọng trong  giảm nghèo

1.1.5.  Nông nghiệp đóng vai trò dẫn đầu trong tăng trưởng chung tại các nước nông nghiệp

1.2.     Vai trò của kinh tế nông thôn Việt Nam

1.2.1. Nông nghiệp có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế

1.2.2. Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực

1.2.3. Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản

1.2.4. Huy động được đáng kể nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn

1.2.5. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện và nâng cấp đáng kể

1.2.6. Công tác XĐGN đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện

1.2.7. Thách thức đối với phát triển kinh tế nông thôn thời gian tới

1.3. Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn thời gian tới

1.3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế

1.3.2. Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn Việt Nam thời gian tới

1. Kiên trì đường lối đổi mới, tiếp tục giải phóng và phát huy cao các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2. Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh

3. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động phi nông nghiệp trong nông thôn, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và thị trường.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên cho công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động nông thôn

5. Tăng cường đầu tư và trợ giúp kỹ thuật, công nghệ cho các tiểu ngành có giá trị gia tăng cao trong nông nghiệp để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu lao động trong nội bộ ngành nông nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của một nền nông nghiệp hiện đại và hiệu quả

6. Đổi mới mạnh mẽ  chính sách phát triển kinh tế nông thôn

7. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội trong nông thôn

8.  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước trong nông thôn

 

Xem chi tiết

Tác giả: Lưu Đức Khải
Trưởng ban, Ban Chính sách Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Nguồn: VNEP, tháng 8/2014