VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cơ cấu Ngân hàng thương mại: Kết quả bước đầu và những thách thức đặt ra

12/12/2013 - 138 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Nguyễn Tuyết Dương
            Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương