VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Phân tích định lượng tác động của chính sách kích cầu đối với tăng trưởng và lạm phát

12/12/2013 - 118 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Phạm Thế Anh
            Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2013