VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các vấn đề đặt ra và giải pháp

04/12/2013 - 114 Lượt xem

Xem chi tiết

 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

           Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
        
Nguồn: VNEP