VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Về định hướng và tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn kinh tế Nhà nước

04/12/2013 - 105 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả:
PGS. TS. Nguyễn Đình Tài

           Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và Quản lý Doanh nghiệp
        
Nguồn: VNEP