VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và thách thức

20/08/2013 - 111 Lượt xem


Xem chi tiết


Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ

Nguồn: Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 3 – 2010