VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010

09/12/2010 - 118 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Christian Ketels, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Thị Tuệ Anh, Đỗ Hồng Hạnh

Nguồn: VNEP, tháng 12/2010