VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

09/08/2010 - 142 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 07/2010